FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Kopyrjochten FRYSKEMP3.NL

Dizze side is makke troch Thaeke.com. De rjochten fan de muzyk dy't op FRYSKEMP3.NL del te heljen is lizze (meastentiids) by de artysten sels. Wy pleatse allinnich ferwizings nei besteande mp3 bestannen op it ynternet. Wy hoste dizze bestannen dus net sels. Mocht in rjochthawwende miene dat ien as meardere bestannen yn ús databank hjir net heard dan kin der kontakt opnaam wurde mei fryskemp3.nl. Foar tips as mear ynformaasje stean wy fansels ek iepen.