FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

YNFO OER FRYSKEMP3.NL

Op Fryskemp3.nl stean allinnich Frysktalige nmers (streektaal mei ek). De nmers stean net fisyk op fryskemp3.nl mar der wurdt trochferwiist nei de side fan de band sels. Mocht in rjochthawwende miene dat ien as meardere bestannen yn s databank hjir net heard dan kin der kontakt opnaam wurde mei fryskemp3.nl. Foar tips as mear ynformaasje stean wy fansels ek iepen.

Hoe wurdt de list gearstald?

De Fryske delhel top 30 wurdt yn earste ynstnsje gearstald troch te sjen nei it tal kearen dat in nmer delhelle is. It hat hjirby gjin sin om dyn eigen nmers meardere kearen efter inoar del te heljen, dr wurdt fansels rekkening mei hlden. By in gelike stn is it nmer dat it lst taheakke waard it heechst notearre. Der wurdt by de delhel top 30 allinnich nei dizze en de frne moanne sjoen om ek in nij nmer de kns te jaan yn de top 30 te kommen. Tusken de skrapkes stiet de einstn fan frne moanne (September).

De top 30 fan nije taheakkings jout gewoan in list oan fan nije nmers oardene op datum fan taheakking. De top 30 fan thssiden jout it oantal besykjes dat in thsside krigen hat fan Fryskemp3.nl wjer. De populrste band top 30 wurdt bepaald troch it totaal oantal mp3's dat fan in band delladen waard.

TIP: Om hjir heech yn te kommen kin it dus ek helpe om mear mp3's oan te bieden.

Wrom dy reklame?

It yn de loft hlden fan in ynternetside kost jild. Fansels ha wy gelok dat s provider net de djoerste is mar allinnich in domeinnamme kostet al sinten. No hat google in hiel moai systeemke ttocht wrby't relevante advertinsjes toant wurde op siden. Lokkigernch hat google it ek noch ris goed foar mei it Frysk. Duorret it delladen fan in ferske wat lang, sjoch dan ris nei de advertinsjes. Faaks sit der noch wat foar jim by.