FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Xigatze

XigatzeIt Frysktalige kwartet Xigatze, sprek śt as “ksigatze”, makket muzyk mei nijsgjirrige teksten, ljochtprintsjes en nśvere lūdsampeltsjes. De kreas klaaide manlju fan Xigatze besykje har taskōgers mei te nimmen op in trip troch in bjusterbaarlik kleur- en lūdlānskip.

Wurdt de trip te dreech dan meie de Xigatzers graach māltjirgje mei electrotrash (elektronikafanke), piemelpop (ADEH), jiskefetblues (Oerblūze, Abe), Himalayasurf (“Friis”, Yakko) en BlaaiStienrock (Kokado, Stapgjalp). Dit alles ūnder it motto: “Wy wolle in hit”.

Besetting:
Jelmar - sang en rap
Jannie - sang
Ruurd - drumstel/fluit/sang
Leo - bas en sang
Pier - gitaar en sang
Gerben - gitaar/sampels/praat/sang

Thśsside: www.xigatze.nl
Eamel: Xigatze

De MP3 fan Xigatze

1