FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Xigatze

XigatzeIt Frysktalige kwartet Xigatze, sprek út as “ksigatze”, makket muzyk mei nijsgjirrige teksten, ljochtprintsjes en núvere lûdsampeltsjes. De kreas klaaide manlju fan Xigatze besykje har taskôgers mei te nimmen op in trip troch in bjusterbaarlik kleur- en lûdlânskip.

Wurdt de trip te dreech dan meie de Xigatzers graach mâltjirgje mei electrotrash (elektronikafanke), piemelpop (ADEH), jiskefetblues (Oerblûze, Abe), Himalayasurf (“Friis”, Yakko) en BlaaiStienrock (Kokado, Stapgjalp). Dit alles ûnder it motto: “Wy wolle in hit”.

Besetting:
Jelmar - sang en rap
Jannie - sang
Ruurd - drumstel/fluit/sang
Leo - bas en sang
Pier - gitaar en sang
Gerben - gitaar/sampels/praat/sang

Thsside: www.xigatze.nl
Eamel: Xigatze

De MP3 fan Xigatze

1