FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de VriesJouke Douwe de Vries is dosint en tiemlieder ûnderbou oan it Dockingakolleezje, lokaasje tmbû-teoretysk, yn Dokkum. Dêrfoar wie er PR-funksjonaris/grafysk foarmjouwer fan berop en hy hat no noch altyd syn eigen reklameburo: JD Communicatie & Vormgeving. Yn syn frije tiid stiet er as sjonger/gitarist/pianist op de planken mei syn eigen Frysktalige liedjes. Boppedat is er aktyf yn de Kristen-demokratyske polityk.

Thsside: www.jddevries.nl
Eamel: Jouke Douwe de Vries

De MP3 fan Jouke Douwe de Vries

1