FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Helder

HelderDe band Helder hie in fleanende start. Ear't Roelof en Sido Wagenaar, Bernhard Holtrop en Albert
Dam der erch yn hiene, stiene hja foar in folle skouburch yn Ljouwert te spyljen. It earste optreden fan de band waard bekroand mei in steande ovaasje en de kritisy wiene fol lôf tidens Liet 2001, it
Frysktalige songfestival. It jier 2002 waard bynammen brűkt foar it skriuwen fan mear nűmers en wylst wűnen hja ek noch de publykspriis op it Noardl Nederlânske lietsjesfestival. De sjuery joech harren ek noch ris de twadde priis. De band waard dęrnei op lokale, regionale en provinsjale radiostations
draait. Omrop fryslân TV makke yn april 2003 in spesjale útstjoering oer de band dy't dęrnei foar tal fan optredens soarge.

Yn Augustus 2003 dringt Helder troch yn Hilversum en wint de moannefinale van NCRV-Volgspot by radio 2. De yn eigen behear makke klip by it Frysktalige nűmer "Gemis" hat sa'n fjouwer moannen draait op “The Box”.

Besetting:

Roelof Wagenaar: Gitaar en Sang
Sido Wagenaar: Drum en Eftergrűnsang
Bernhard Holtrop: Bas en Eftergrűnsang
Albert Dam: Keyboard en Eftergrűnsang

Thússide: www.helderonline.nl
Eamel: Helder

De MP3 fan Helder

1