FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Sânman & Sikke

Sânman & SikkeSânman & Sikke hat yn de ôfrûne jierren stadichoan in eigen plak ferovere yn it Fryske muzyklibben. Sûnt it ûntstean yn 1994 wurkje wy oan in farieerde mingeling fan stilen, dy't byinoar in unyk repertoire foarmje.

Us ynspiraasje helje wy benammen út de mearstimmige muzyk fan groepen as The Mills brothers, Crosby, Stills, Nash & Young en Venice. In oar wichtich part fan it repertoire binne de Frysktalige lieten. Gedichten fan û.o. Fedde Schurer, Henk de Boer en Aggie van der Meer binne troch Siebren en Egbert op muzyk setten.

Besetting:
Bareld Bijma
Egbert Krikken
Halbe Klijnstra
Peter Haantjes
Siebren Kramer
Tom Nijdam
Tsjamme Overal

Thsside: www.sanmanensikke.nl
Eamel: Sânman & Sikke

De MP3's fan Sânman & Sikke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17