FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Anneke Douma

Anneke DoumaAnneke Douma waard berne yn Morra / Lioessens ticht by Dokkum en begŻn as 14 jierrich famke, as sangeres by ferskate orkesten ķt de omjouwing, op te treden op brulloften en partijen.

Sy waard bekend doe't hja frege waard foar it doe tige populÍre orkest fan de firtuoze akkordeonist Pier Sambrink,
"De Sambrinco's". Hja giene dÍrmei it hiele l‚n troch.

Anneke treedt no al wer jierren lang op yn it Frysk mei bekende, gesellige, ‚lde en nije ferskes. Bekende hits binne fansels "It Woanskip" en "Bonkefeart", wÍrmei't Anneke de hitlisten bestoarme hat.

Thķsside: www.starhunter.nl/artiesten/anneke_douma.htm
Eamel: Anneke Douma

De MP3 fan Anneke Douma

1