FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Sebeare

SebeareYn 1992 wurdt de basis lein fan de Fryske band Sebeare. De band bestiet dan út in oantal klasgenoaten dy't oan de feart de ‘Sebeare' wenje dy't troch it doarp Easterein rint. De muzyk dy't spile wurdt binne earst allinne Ingelske en Nederlânske ‘covers'. Mar yn 1995 begjint de band de earste eigen nûmers te skriuwen. Yn 1997 kriget Sebeare wurdearring foar de eigen muzyk troch it winnen fan ‘Liet'97'. Mei troch dit sukses wurde langsum de covers ferfongen troch eigen nûmers. Op dit stuit spylje se allinnich noch eigen Frysktalige nûmers.

Besetting:
Henk Wetting - bas
Hendrik Talsma - toetsen
Johannes Dijkstra - trompet
Rindert van der Eems - drums
Pieter Haanstra - trombone
Auke Bootsma - sang
Jan-Jetze Brouwer - gitaar

Thsside: www.sebeare.nl
Eamel: Sebeare

De MP3's fan Sebeare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12