FRYSKEMP3.NL

Fryskemuzyk.nl foar al jo Fryske muzyk op cd


Fryske winkel foar al jo Fryske muzyk op cd

Bombarje

BombarjeHoe is it mooglik dat Bombarje noch hieltiten bestiet? Hoe is it mooglik dat Bombarje letterlijk fens hat fan 8 oant 80? Hoe is it mooglik dat it altyd feest is mei Bombarje? Freegje net hoe’t soks mooglik is mar genietsje der fan.

Bombarje is alles tusken de Toy dolls en NOFX, tusken wille en punk, tusken pogo en oanstekkers, tusken feest en in proffesjonele set, tusken Grins, Drinte en Fryslân. Frysktalich omdat soks it lekkerst giet, mar dan sûnder de bekende eachkleppen. Net it hurdst, wol it leukst.

Bombarje is ien fan de bettere fertsjintwurdigers fan it genre. Oardiel sels.

“Bombarje, al jierren it gat yn de loft dêr’t de hûnen gjin brea fan meitsje kinne.”

Besetting
Durk Dikland op gitaar en sang;
Germ Dikland op slachwurk en sang;
Willem Dikland op gitaar en sang;
Jan Hendrik Feenstra docht de liedsang;
Sjerp Stefan Jansen op bas.

Thsside: www.bombarje.nl
Eamel: Bombarje

De MP3's fan Bombarje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13